Algemene Voorwaarden Volckmann Advocatuur

 

1.      Juridische vorm

 

Volckmann Advocatuur is zelfstandige advocaat die ten doel heeft als eenmanszaak de advocatenpraktijk uit te oefenen, in de ruimste zin van het woord.” Het kantoor is ingeschreven bij de KvK Zwolle onder nummer 08187387.

 

2.      Toepasselijkheid

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

 

3.   Opdracht

 

3.1.De werkzaamheden van Volckmann Advocatuur worden verricht als overeenkomst van opdracht, met uitsluiting van de werking van artikel 7:404 en 7: 407 lid 2 BW.

 

3.2.Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Volckmann Advocatuur is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan Volckmann Advocatuur slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten.

 

3.3.Uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst geen rechten ontlenen.  

 

3.4.Tijdens ziekte of afwezigheid kan de advocaat zich laten vervangen door waarnemende advocaten. Hiertoe is een waarnemingsovereenkomst gesloten met mr M.J. Verwers, gevestigd te Wageningen (mark@advocatenkantoorverwers.nl).

 

3.5.De advocaat of de cliënt kan op ieder moment de opdrachtovereenkomst opzeggen. Als de advocaat de opdrachtovereenkomst opzegt, zal deze de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht nemen en ervoor zorgdragen dat daardoor onherstelbare negatieve gevolgen voor de cliënt worden vermeden. De betalingsverplichting van de cliënt aangaande reeds door de advocaat verrichtte werkzaamheden blijft bestaan bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.

 

3.6.Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen in relatie met de advocaat, maar ook in de relatie met diens waarnemer en anderen die bij een opdracht betrokken zijn en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust.

 

3.7.Elk dossier zal, na sluiting en archivering, gedurende 5 jaar worden bewaard. Na afloop van deze termijn is de advocaat gerechtigd het dossier te vernietigen zonder cliënt daarvan in kennis te stellen.

 

4.      Honorarium en kosten

 

4.1.Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium op basis van het aantal gewerkte uren, vermeerderd met de verschotten, de kantoorkosten en de omzetbelasting volgens het dan geldende tarief verschuldigd.

 

4.2.Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode van een maand, tussentijds in rekening gebracht.

 

4.3.Volckmann Advocatuur is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

 

4.4.In zaken die worden behandeld op basis van het systeem van gefinancieerde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven

 

toevoegingsbeslissingen voor rekening van de cliënt komen. Volckmann Advocatuur mag voordat de toevoegingsbeslissing bekend is, een schatting van deze kosten maken en deze als voorschot in rekening brengen. Nadat de toevoegingsbeslissing bekend is wordt het te veel betaalde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een maand na afgifte, terugbetaald aan de cliënt.

 

4.5.Volckmann Advocatuur is gerechtigd het honorarium per 1 januari van elk kalenderjaar aan te passen, conform de door haar vastgestelde uurtarieven. De uurtarieven worden in ieder geval jaarlijks geïndexeerd op grond van de inflatiecijfers.

 

4.6.Bij het starten van een procedure  moet naast advocaatkosten ook rekening gehouden worden met andere noodzakelijke kosten, zoals griffierechten, en kosten van het opvragen van medische informatie.

 

5.      Betaling en incasso

 

5.1.Volckmann Advocatuur hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Bij overschrijding van die termijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, opdrachtgever over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag der algehele voldoening.

 

5.2.In het geval dat een opdrachtgever in verzuim is, is de behandelend advocaat van Volckmann Advocatuur gerechtigd de werkzaamheden op te schorten.

 

5.3.Indien Volckmann Advocatuur invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering, met een minimum van 10% van het openstaande saldo, ten laste van de cliënt.

 

6.      Beroepsaansprakelijkheid

 

6.1.Volckmann Advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten welke voldoet aan de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten daaraan stelt. Iedere aansprakelijkheid van Volckmann Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag aan eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.

 

6.2.Volckmann Advocatuur is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden, zoals bijvoorbeeld ingeschakelde koeriers, deurwaarders etc. in een ander arrondissement.

 

6.3.Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Volckmann Advocatuur binnen één jaar nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

 

6.   Vrijwaring aanspraken van derden

 

6.1  De opdrachtgever vrijwaart Volckmann Advocatuur tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.

 

7.   Geschillenregeling

 

7.1 Volckmann Advocatuur voorziet in een geschillenregeling, die op eerste aanvraag van een opdrachtgever zal worden toegezonden. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst voor aan de advocaat. De interne klachtenregeling dient bij de behandeling van uw klacht als leidraad.  U dient uw klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop u kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot uw klacht aanleiding heeft gegeven.

 

8.   Toepasselijk recht

 

8.1  Op de rechtsverhouding van Volckmann Advocatuur en haar opdrachtgever(s) is Nederlands recht van toepassing. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.