Privacy verklaring (o.g.v. de Algemene Verordening Gegevensbescherming)

 

 
Volckmann Advocatuur
gevestigd te Deventer,

 


is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
http://www.volckmannadvocaat.nl
Postbus 201  7400 AE Deventer

 

Tel: 06-13948766

 

Fax: 0570 - 650103

 

t.volckmann@kpnmail.nl

 


 

Dhr T. Volckmann is de Functionaris Gegevensbescherming van Volckmann Advocatuur.

 

Persoonsgegevens die het kantoor verwerkt.

 

Volckmann Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam

 

- Geboortedatum

 

-  Adres

 

- BSN-nr

 

- Telefoonnummer
- E-mail

 

 

 

Ten behoeve van gesubsidieerde rechtsbijstand en/of de te voeren juridische procedure(s) zijn tevens de gegevens van de parner nodig.

 

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Ten behoeve van de benodigde juridische handelingen/procedures zal Volckmann Advocatuur gegevens verwerken en verzamelen omtrent uw sociale, medische, financiële, verblijfs- en strafrechtelijke status.

 

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag het kantoor persoonsgegevens verwerkt

 

Volckmann Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 


- U te kunnen bellen of e-mailen én om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en  om optimaal uw belangen te kunnen behartigen.

 

Hoe lang het kantoor persoonsgegevens bewaart

 

Het kantoor bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het kantoor hanteert de volgende bewaartermijnen:

 

- De relevante wettelijk verjaringstermijnen, zoals genoemd in het Burgerlijk Wetboek. Meestal leidt dit tot een bewaartermijn van 5 jaren na
afronding van het dossier.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

 

Volckmann Advocatuur verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden als dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, de te voeren juridische procedures  of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken

 

Volckmann Advocatuur maakt gebruikt van Google Analytics..

 

 

Gegevens aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Volckmann Advocatuur

 

 

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

 

U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot  correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:  t.volckmann@kpnmail.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, dient u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Volckmann Advocatuur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik,verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact